Odpadové hospodářství

odpadove.pngOdpadové
hospodářství

Odpadové hospodářství

 

ČOV A SEPTIKY

Pro účinky produktu ANTI-PACH, které pomáhají rozkladu škrobů, bílkovin a tuků, najde jeho široké uplatnění svou funkcí také v aplikaci do žump, čistíren odpadních vod a septiků.

Eliminuje emise amoniaku a jiných plynů a pomáhá tak procesu čištění odpadních vod.

>> Klikněte zde pro detailní informace na ANTI-PACH


KOMPOSTY

Kompost, který se získává zejména z rozkladu rostlinných zbytků, je využitelný ke zlepšení půdy organickým způsobem.
V případě, že se jedná o kompost s obsahem živočišných složek, použijte náš přípravek AMALGEROL CLASSIC.
V případě, že se jedná o kompost s obsahem jen rostlinných složek, použijte náš přípravek AMALGEROL PREMIUM.

Základy kompostovacího procesu  

Kompostování je proces, který probíhá za aerobních podmínek a výsledkem kompostování je především převedení nestabilních organických surovin na stabilní kompost, což doprovází snížení objemu a hmotnosti, pokles obsahu vody a potlačení nežádoucích mikroorganismů v původních surovinách. Organický materiál + O2 → kompost + CO2 + H2O + teplo. Veškeré výše uvedené změny způsobují mikroorganismy.

Technologie kompostování

Základní způsoby výroby kompostu:
- Kompostování na volné ploše, kompostování v plošných hromadách, kompostování v pásových hromadách
- Kompostování v uzavřeném, resp. polouzavřeném zařízení, kompostování v bioreaktorech, kompostování v boxech nebo žlabech
- Kompostování ve vacích
- Vermikompostování (zpracování žížalami)


BIOPLYN 

Plynné látky vznikající při živočišné výrobě, které mají nepříznivý vliv na životní prostředí, lze dnes využít jako bioplyn k reprodukci a použití v dalších oblastech. K tomu, aby bioplynové stanice fungovaly, tak jak mají, můžete využít náš přípravek AMALGEROL CLASSIC. Více informací o využití produktu AMALGEROL CLASSIC v odpadovém hospodářství a jeho účincích se můžete dozvědět zde:

 

Vliv cílené aplikace AMALGEROLU CLASSIC na zvýšení výtěžnosti bioplynu ze stájové biomasy

Vliv přídavku AMALGEROLU CLASSIC na produkci tzv. skleníkových plynů Rozklad organických materiálů v přírodním prostředí a posléze i v podmínkách většiny dřívějších i soudobých typů biotechnologie pravidelně doprovázen vznikem a uvolňováním určité škály plynných látek. Jsou to v podstatě koprodukty rozkladných dějů, podmíněných celou škálou tzv. dekompozičních mikroorganismů, podílejících se na recyklaci přírodních struktur - ať rostlinného nebo živočišného původu. Podle charakteru a chemické skladby takových organických struktur se liší také skladba spektra při biodegradaci vznikajících a následně i do ovzduší unikajících plynů.

Nás v tuto chvíli zajímají hlavně ty plyny, které na jedné straně - pokud volně unikají do biotického prostředí - životní prostředí zatěžují (a některé z nich působí nejenom jako smyslově obtížné frakce, ale dokonce i poškozují zdraví zasídlených mikro- i makroorganismů) a na druhé straně mají vlastnosti, kterých lze cíleně využívat ku prospěchu člověka a jeho celospolečenských zájmů.

Jmenovitě jsou to takové plyny, které můžeme nazývat energetickými nebo i nutritivními donátory. V zájmu upřesnění situační orientace uvedeme nyní stručné exemplární a současně kategorizující pojmové porovnání. Pro modelové vyjádření vybíráme dva reprezentanty z celé zmiňované skupiny, kteří schématicky vyjádří možné směry efektivního využití.

Jsou to dva charakteristické plynné produkty rozkladných dějů - jednak smyslově dokonale postižitelný čpavek a jednak smyslově naopak zcela nepostřehnutelný metan. Oba dva svými osobitými vlastnostmi vyjadřují charakter a do jisté míry i zpodobňují velkou většinu dalších podobných katabolitů. Mohou tedy skutečně fungovat jako modeloví zástupci celé škály ostatních plynných substancí, kontaminujících aerosféru a mimo jiné i námi vdechovaný vzduch.

Čpavek (amoniak) se uvolňuje z dusíkatých struktur, vznikajících v největší míře při rozkladu velmi složitých bílkovinných struktur, metan vzniká při dekompozici naprosté většiny ostatních látek. Čpavek, jako nositel významné půdní živiny - dusíku - může být efektivně využit především tím, že je mu zabráněno mikrobiotechnolgickou metodou (za stimulující účasti Amalgerolu Classic) dusíkaté komponenty v podobě plynného amoniaku uvolňovat do ovzduší. Právě zmíněná mikrobiotechnologie - při použití amalgerolové modulace - je schopna amoniakální dusík vtipně zakonzervovat do mikrobiálních korpuskulí a v jejich struktuře tuto živinu dopravit až do pedosféry, při hnojení organickými substráty, aniž by došlo k jeho zřetelnému úniku do atmosféry.

Metan nemá sice žádný živný efekt, ale je zato významným energetickým médiem. Již od dob objasnění příčin výskytu magických bahenních světélek je známo, že je hořlavým plynem a že jeho plamen vykazuje velmi solidní tepelnou hodnotu. Proto jej soudobá environmentální věda spolu s technokratickým světem začíná intenzívně využívat jako donátora tepla a tudíž i jako zdroj přímé (přímotopné systémy a ohřevy tímto médiem) nebo i transformovatelné energie při využití v kogeneračních jednotkách k výrobě tepla i elektřiny v upravených speciálních pohonných jednotkách a k nim připojených elektrických generátorech.

Otázkou vlivu působení některých speciálních regulativních tekutých přísad, cíleně aplikovaných na příklad do chlévské mrvy za účelem kontroly emisí plynů, jako je metan, čpavek, oxid dusný a oxidy uhlíku, závažných znečišťovatelů nejenom lokálního klimatu, ale životního prostředí vůbec, ke kterému dochází během skladování některých statkových hnojiv je předmětem diplomové práce Manuely Schimpleové, (kterou oponovali mj. Univ. Prof. Dipl. ing. Dr. Thomas Amon a Dr. přír. věd. Barbara Amonnová z Univerzity půdoznalectví ve Vídni, a to už v říjnu 2001). Z této poměrně obsáhlé diplomové práce si pro přiblížení základní dějové problematiky dovolujeme uvést několik závěrů a grafů, týkajících se uvedeného programového cíle při ovlivňování procesu spontánního emitování metanu.